W Polsce trwa nabór wniosków o program „Dobry Start”, który stanowi jednorazowe dofinansowanie w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Ze wsparcia skorzysta ponad 4,4 mln uczniów. Kto może otrzymać ten dodatek i jakie warunki należy spełnić, aby złożyć wniosek? W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Kto może otrzymać dofinansowanie z programu „Dobry Start”?

Program „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje również na uczniów, którzy osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Warto podkreślić, że świadczenie „Dobry Start” przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Od 2019 r. wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

Warto również zwrócić uwagę, że program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Również studenci nie mają prawa do otrzymania wsparcia z tego programu.

Program dobry start - 300 zł dofinansowania

Kto może złożyć wniosek o dopłatę z programu „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” może otrzymać:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę kwoty przysługującego świadczenia „Dobry Start” czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć odpowiednio:

  • rodzina zastępcza,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Jak złożyć wniosek o wsparcie z „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie z programu „Dobry Start”, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, od 1 lipca br. do 30 listopada. W tym celu należy skorzystać z portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej lub portalu PUE ZUS.

Warto pamiętać, że wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia „Dobry Start” na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie „Dobry Start” składają tylko poprzez portal PUE ZUS.

Kiedy otrzyma się wsparcie?

Złożenie wniosku o „Dobry Start” w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie), rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Podsumowanie: Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Wsparcie przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Wsparcie przysługuje również na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” można złożyć drogą elektroniczną, na przykład przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na dzieci w pieczy zastępczej oraz na osoby usamodzielniające się. Złożenie wniosku o „Dobry Start” w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września.

„Dobry Start” i Często zadawane pytania:

Kto może otrzymać wsparcie z programu „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Wsparcie przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Jakie dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka uprawniają do otrzymania wsparcia z programu „Dobry Start”?

Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego potwierdzają niepełnosprawność dziecka i uprawniają do otrzymania wsparcia z programu „Dobry Start”.

Czy osoba ucząca się może otrzymać wsparcie z programu „Dobry Start”?

Tak, osoba ucząca się może otrzymać wsparcie z programu „Dobry Start”, jeśli jest pełnoletnim uczniem i nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *