Kalkulator dofinansowania PFRON

Kalkulator dofinansowania PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego pomaga potencjonalnemu pracodawcy z otwartego rynku pracy w klarowny sposób wyliczyć obciążenia finansowe i koszty z tytułu zatrudnienia niesprawnych.

Udostępniamy kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej przeznaczony do obliczania kosztów zatrudnienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w firmie.

Kalkulator obliczy koszty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej skorzystaj z kalkulatora:

  • uzupełnij 4 pola i oblicz, jak bardzo opłacalne jest posiadanie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej,
  • przekonaj się, jak możesz obniżyć koszty płacy, dzięki zatrudnieniu pracownika z orzeczeniem.

Jak działa kalkulator dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Kalkulator dla pracodawców pozwala szybko oszacować obciążenie z tytułu zatrudnienia pracownika. Wyliczy wysokość dotacji oraz łączną wysokość kosztów płacy.Kalkulator Polski Ład

Kalkulator uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z Nowym Ładem 2.0 od lipca 2022

polski ład niepełnosprawni
Polski Ład niepełnosprawni

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

PFRON dofinansowuje wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Kwoty maksymalne obejmują zatrudnionych na pełny etat u jednego pracodawcy. Wysokość dofinansowania zależy także od typu pracodawcy. Gdy pracodawca prowadzi działalność gospodarczą miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia nie może przekroczyć 75% kosztów płacy. W sytuacji braku działalności gospodarczej dofinansowanie może wynieść do 90% tych kosztów.

W sytuacji dużych lub średnich firm, poza rynkiem pracy chronionej, istotny jest, tzw. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na pełny wymiar czasu pracy, w wysokości, co najmniej 6%. W wysokości proporcjonalnej do wymiaru wszystkich zatrudnionych. Na każde 25 pracowników w przeliczeniu na całą załogę należy zatrudniać jedną osobę niepełnosprawną. Dla tych pracodawców zachętą do obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – określonych w przepisach prawa o zatrudnieniu niepełnosprawnych – jest wykazanie w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którzy dysponują zaświadczeniem o schorzeniu szczególnym.

Schorzenie specjalne PFRON

Część osób niepełnosprawnych wykazuje się tzw. schorzeniem specjalnym. Jest to specyficzna grupa osób, które posiadają schorzenia centralnego układu nerwowego. Odrębną grupą są osoby, które z powodu schorzeń narządu wzroku zaliczone są do znacznego stopnia niepełnosprawności albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W związku z utrudnieniami i problemami wynikającymi z konsekwencji tych schorzeń ustawodawca przewidział dodatkowe wsparcie dla pracodawców zatrudniających takie osoby. Kwoty dofinansowań wynagrodzeń w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do tej grupy wzrastają o około 40%.

Schorzenia specjalne obejmują:

  • choroby psychiczne (kod niepełnosprawności: 02-P)
  • epilepsję (kod niepełnosprawności: 06-E)
  • upośledzenie umysłowe (kod niepełnosprawności: 01-U)
  • całościowe zaburzenia rozwojowe ( kod niepełnosprawności: 12-C)
  • dysfunkcje narządu wzroku (kod niepełnosprawności: 04-O)Najwyższa kwota dofinansowania PFRON

Pracownicy, dla których należne jest dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracodawca, który chce uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien wykazać się wiedzą o niepełnosprawności kandydata do pracy. W sprawach dotyczących pomocy publicznej trzeba dysponować odpowiednią dokumentacją. W wypadku ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON najważniejszym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności lub równoznaczne. Pracodawca winien posiadać kopię dokumentu najpóźniej, w dniu składania wniosku w systemie SODiR.


Porady dla firm, które chcą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń

Jakie są warunki ubiegania o dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego?

Warunkiem podstawowym ubiegania się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który przedłożył orzeczenie, jest zatrudnienie na umowę o pracę – na pełny wymiar czasu pracy lub część etatu. Kolejne warunki: wykazanie efektu zachęty, przekazane wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego na rachunek bankowy wynagrodzenia, brak zaległości w zobowiązaniach wobec ZUS, brak zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON.

Co wlicza się w koszty płacy osoby niepełnosprawnej?

W kosztach płac uwzględniamy: wynagrodzenie brutto, obowiązkowe składki ZUS naliczane wynagrodzenia, obowiązkowe wpłaty na fundusze: FP, FGŚP i FS.

Ile wynosi miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego i jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Zatrudniając osobę niepełnosprawną kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 450 zł-3150 zł. Kwota dofinansowania wynika z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i rodzaju schorzenia.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON dla pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnych zależy od tego, czy korzysta on z innych dotacji PFRON, np. na dostosowanie stanowiska pracy, czy tylko pobiera dofinansowanie do wynagrodzenia.

Co to są schorzenia specjalne?

Schorzenia specjalne obejmują osoby niepełnosprawne, które z uwagi na specyficzne konsekwencje choroby mają istotne utrudnienia w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Ustawodawca uznał, iż w odniesieniu do osób z tymi niepełnosprawnościami pracodawca może napotkać dodatkowe problemy podczas zatrudnienia. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do tej grupy przysługuje miesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia w powiększonej kwocie.

Schorzenia specjalne obejmują niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, osoby z epilepsją, z upośledzeniem umysłowym lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami wzroku (niewidomych – zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i niedowidzących – zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

Jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Aby obliczyć wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wystarczy skorzystać z kalkulatora dofinansowania PFRON.

Jak obniżyć wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

W myśl kryteriów określonych w przepisach o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powinno ono wynosić 6%, na co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na ogół zatrudnionych. W innym przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w wysokości 6% w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nie zostanie osiągnięty pracodawca zobowiązany jest do wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym przysługuje ustawowa kwota miesięcznego dofinansowania do kosztów płacy. Co ważniejsze schorzenie szczególne pomaga istotnie obniżyć wskaźnik, gdyż etat osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem liczy się odpowiednio poczwórnie lub potrójnie.

Co zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON?

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić osoby niepełnosprawne mogą przejść samodzielnie procedurę. Uzyskać informacje dotyczące pracy osób niepełnosprawnych, zrekrutować odpowiedniego kandydata, skompletować dokumentację. W kolejnym kroku wykonać rejestrację w systemie SODiR, logowanie i przesłać przygotowany wniosek oraz odpowiednie formularze.

Łatwiejszą drogą dla pracodawcy jest skorzystanie z usług agencji pracy dla osób niepełnosprawnych posiadającej w swojej bazie kandydatów do pracy o różnych kwalifikacjach. Dodatkowo niektóre agencje pracy dla niepełnosprawnych, np. agencja My Wspieramy stanowią wsparcie na każdym etapie zatrudnienia, od rekrutacji, przez zatrudnienie i dokonanie formalności w PFRON i ZUS, po comiesięczne rozliczenia.

Jak uzyskać dodatkowe dofinansowanie z PFRON dla firmy?

Zatrudniając osobę o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym i lekkim pracodawca na wniosek może uzyskać dodatkowe wsparcie. PFRON przeznacza środki na dotacje m.in. do:

a) przystosowania miejsca pracy,
b) wyposażenia stanowiska pracy,
c) staży i szkoleń pracowników niepełnosprawnych,
d) asystenta pracownika niepełnosprawnego,
e) oprocentowania kredytów.

Jakie są terminy składania wniosku w systemie SODiR?

Wniosek o dofinansowanie z załącznikami należy złożyć przez system SODiR do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym wypłacono wynagrodzenie. Termin ulega przesunięciu w wypadku dni ustawowo wolnych.

Komu nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON?

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcom zatrudniającym na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło). PFRON nie wypłaci także miesięcznego dofinansowania, gdy pracownik ma umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności oraz ustalone prawo do emerytury.

Wsparcie PFRON nie zostanie udzielone, gdy pracodawca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w prawie UE dotyczących udzielania pomocy publicznej. W myśl decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym interesem publicznym, dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON nie należy się. W rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących upadłości firmy istnieje obowiązek zwrotu pomocy wynikający z określonych przepisów.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem 2022?

Wysokość wynagrodzenia zależy od zajmowanego stanowiska, pracodawcy oraz regionu Polski. Najniższe wynagrodzenie dla osoby niepełnosprawnej to 3010 zł brutto.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem w 2023 roku?

Kwota uzależniona jest od firmy i stanowiska. Nie może być niższa niż 3490 zł brutto, a od 1.07.2023 – 3600 zł brutto.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

Wysokość dofinansowania wynosi:
1950 zł – za pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
1200 zł – za pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
450 zł – za z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Co zyska pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną?

Przede wszystkim będzie miał bardzo dobrego pracownika. Pracownika, którego koszty płac będą niższe, dzięki dofinansowniu do jego pensji.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika z orzeczeniem?

Koszt pracodawcy uzależniony jest od wysokości wynagrodzenia brutto oraz stopnia niepełnosprawności pracownika. Bardzo łatwo go wyliczyć przy pomocy kalkulatora kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.