W obliczu wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 pracodawcy stoją przed wyzwaniem związanym z wyższymi kosztami zatrudnienia pracowników, także niepełnosprawnych. Wyższa płaca minimalna wywołała istotny wzrost całkowitych wydatków na utrzymanie pracowników w firmach. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, odczuwają szczególnie mocno te zmiany. Rozbieżność między finansowym wsparciem z PFRON a rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez pracodawców jest coraz większa. W tej sytuacji społeczność oczekiwała pozytywnej odpowiedzi na pytanie o wzrost dofinansowania PFRON wynagrodzeń.

Niepewność wśród przedsiębiorców rośnie. Podobnie reagują osoby z niepełnosprawnością pracujące i poszukujący pracy. Czy możliwe będzie utrzymanie stabilnego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przy obecnym poziomie wsparcia finansowego? Czy rządowe dofinansowania pozostaną na dotychczasowym poziomie, a jeśli tak, jaki będzie tego wpływ na rynek pracy osób niepełnosprawnych?

Szerszą perspektywę oraz odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym szczegółowym artykule.

wzrost dofinansowania pfron
Wzrost dofinansowania PFRON.

Waloryzacja dofinansowania wynagrodzeń w 2024 roku

W 2024 roku pracodawcy otrzymali informacje, które nie napawają optymizmem odnośnie waloryzacji dofinansowania wynagrodzeń przez PFRON. Łukasz Krasoń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przekazał, że nie są prowadzone żadne prace legislacyjne mające na celu zwiększenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

Pracodawcy są rozczarowani tym stanowiskiem. Krasoń wyjaśnił, że dofinansowania od PFRON-u nie są rekompensatą kosztów płacowych, lecz jedynie bodźcem zachęcającym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z tego powodu nie widzi uzasadnienia dla łączenia wzrostu minimalnego wynagrodzenia ze wzrostem dofinansowania z PFRON.

W efekcie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy z niepełnosprawnością obawiają się, czy ich firmy będą w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom wynikającym z wyższych kosztów wynagrodzeń. Istnieje obawa, że może dojść do ograniczenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w obliczu tych zmian.

Zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników a brak waloryzacji dofinansowań wynagrodzenia

Osoby niepełnosprawne posiadające wysokie kwalifikacje i zdolności umożliwiające im pracę na równi z osobami zdrowymi mogą czuć się bezpieczne w związku z ryzykiem redukcji zatrudnienia. Już teraz efektywnie rywalizują na rynku pracy. Jednak dla większości pracowników z niepełnosprawnością sytuacja wygląda inaczej.

Problemy takie jak ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, dodatkowe przywileje, częstsze absencje związane z chorobą, wolniejsze tempo pracy, niska wydajność, brak wykształcenia lub umiejętności oraz niepewność co do wpływu choroby wykonywanie obowiązków – to codzienne wyzwania, z którymi borykają się ich pracodawcy.

Jeśli dofinansowanie PFRON ma być faktyczną zachętą dla firm do zatrudniania osób z orzeczeniem, musi ono odpowiadać na zmieniające się warunki rynkowe. W przeciwnym razie ta forma wsparcia przestaje być atrakcyjna dla pracodawców.

Niestety, brak wzrostu dofinansowania PFRON w obliczu rosnących kosztów zatrudnienia może prowadzić do spadku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Płaca minimalna 2024

W 2024 roku pracodawcy doświadczył podwójnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie roku, od stycznia do lipca, minimalna pensja pracowników wynosi 4242 zł. Natomiast począwszy od lipca, minimalne wynagrodzenie wzrasta do 4300 złotych brutto.

Warto podkreślić, że faktyczne koszty ponoszone przez pracodawców na zatrudnienie pracowników są znacznie wyższe. Jak to skorelować z wysokością dofinansowania PFRON do wynagrodzeń 2023?

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością 2024

Wysokość dofinansowania wynagrodzeń przez PFRON jest zależna od orzeczenia stopnia niepełnosprawności pracownika. W roku 2024 przedstawia się następująco:

  • Dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 500 zł.
  • W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności kwota dofinansowania to 1350 zł.
  • Przy znacznym stopniu niepełnosprawności, dofinansowanie wynosi 2400 zł.

Jeśli pracownik jest osobą z określonym schorzeniem specjalnym (z symbolem 01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C), kwoty dofinansowania są wyższe:

  • Dla lekkiego stopnia niepełnosprawności dofinansowanie wzrasta o 600 zł, co daje łącznie 1100 zł.
  • W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie wzrasta o 900 zł, co daje łącznie 2250 zł.
  • Dla znacznego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie wzrasta o 1200 zł, co daje łącznie 3600 zł.

Proporcja między dofinansowaniem a płacą minimalną została drastycznie zachwiana. Te kwoty zostały ustalone w momencie, gdy minimalne wynagrodzenie wynosiło 3490 zł w pierwszym półroczu i 3600 zł w drugim półroczu 2023 roku. Obecnie musimy je odnosić do minimalnej płacy na poziomie 4242 zł oraz 4300 zł.

Postulaty pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcy na otwartym rynku pracy podkreślają, że stabilne i przewidywalne przepisy są kluczowe dla realizacji długoterminowych celów i zobowiązań przedsiębiorstw. W szczególności, firmy skłonne do zatrudniania osób z niepełnosprawnością oczekują ustawowych regulacji, które zagwarantują wzrost dofinansowania wynagrodzeń z PFRON proporcjonalny do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Taka polityka miałaby stanowić zachętę do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Trzeba zauważyć, że grupa pracowników z orzeczeniem jest różnorodna. Obok wykwalifikowanych specjalistów, którzy skutecznie konkurują na rynku pracy, istnieją również osoby bez zawodowych kompetencji, z istotnie ograniczonymi możliwościami intelektualnymi, fizycznymi czy psychicznymi. Te osoby nie są w stanie pracować wystarczająco efektywnie, aby ich zatrudnienie było opłacalne dla pracodawców. Zatrudnienie takich pracowników wiąże się dla firm z dodatkowymi obciążeniami, a brak adekwatnego dofinansowania może prowadzić do zniechęcenia pracodawców do podejmowania działań na rzecz inkluzywności w miejscu pracy.

Podsumowanie artykułu: Wzrost dofinansowania PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2024 roku

W odpowiedzi na interpelację poselską Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, poinformował, że w 2024 roku rząd nie planuje zwiększenia dofinansowania PFRON do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym pracodawcy wyrażają zaniepokojenie, sugerując, że poziom zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy może znacząco spaść.

Gdy koszty związane z zatrudnieniem osób z orzeczeniem przewyższają generowane przez nie zyski, to sens ich zatrudnienia staje się kwestią dyskusyjną. Brak odpowiedniego wsparcia finansowego w postaci adekwatnego dofinansowania wynagrodzeń skłania pracodawców do rezygnacji z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Można się więc obawiać, że w takich warunkach dojdzie nie tylko do braku nowych miejsc pracy dla tej grupy społecznej, ale również do redukcji ich obecnych miejsc pracy w firmach.


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *