Problemem, jaki obecnie dotyka Pracodawców, jest wzrost kosztów związanych z podniesieniem płacy minimalnej. Dla wielu stanowi to spore obciążenie finansowe. Przed wyzwaniem również stoją pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Niestety wraz z regularnym wzrostem minimalnego wynagrodzenia nie wzrasta równolegle wysokość dofinansowania wynagrodzeń z PFRON. Nie sprzyja to stabilnemu zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W roku 2023 wzrosło z PFRON dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. W artykule wskazujemy konkretne kwoty, które otrzyma pracodawca zatrudniający pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ponadto podejmiemy warunki, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie PFRON.

dofinansowanie wynagrodzeń pfron
Ile wynosi dofinansowanie wynagrodzeń PFRON 2023?

Ile wynosi dofinansowanie PFRON w 2023 roku?

Wysokość kwot dofinansowania wynagrodzeń nie wzrasta symetryczne wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Wynika to z tego, że są one sztywno określone w Ustawie o Rehabilitacji. Powoduje to konieczność nowelizacji ustawy za każdym razem, gdy wysokość dofinansowania nie rekompensuje obciążeń finansowych pracodawców. Po ostatnich zmianach kwoty dofinansowania w roku 2023 kształtują się następująco:

  • lekki stopień niepełnosprawności pracownika to 500 zł.
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności pracownika to 1350 zł.
  • znaczny stopień niepełnosprawności pracownika to 2400 zł.

Schorzenia specjalne, ile wynosi dofinansowanie PFRON w 2023 roku?

Kwoty ulegają podwyższeniu w przypadku schorzeń specjalnych, do których należą: choroba psychiczna, całościowe zaburzenia rozwoju, upośledzenie umysłowe, epilepsja oraz osoby niewidome w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

W przypadku schorzeń specjalnych kwoty wsparcia kształtują się następująco:

  • lekki stopień niepełnosprawności pracownika ze schorzeniem specjalnym to 1100 zł.
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności pracownika ze schorzeniem specjalnym to 2250 zł.
  • dla znacznego stopnia niepełnosprawności pracownika ze schorzeniem specjalnym to 3600 zł.
Stopień niepełnosprawnościKwota dofinansowania PFRON 2023
lekki500 zł
umiarkowany1.350 zł
znaczny2.400 zł
lekki, ze schorzeniem specjalnym1.100 zł
umiarkowany, ze schorzeniem specjalnym2.250 zł
znaczny, ze schorzeniem specjalnym3.600 zł
PFRON dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 2023 – tabela.

Biorąc pod uwagę kwoty dofinansowania, jakie obowiązywały do 2023 roku, podwyżka jest niewielka. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności. Należy tu zaznaczyć, że podane kwoty to maksymalne możliwe dofinansowanie. Otrzyma je pracodawca wówczas, gdy będzie ono stanowiło 70% wszystkich kosztów płacy pracownika z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie z PFRON – jakie warunki musi spełnić pracodawca?

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością obwarowane jest pewnymi warunkami. Pracodawca musi je spełnić  przy ubieganiu się o pomoc finansową. Jakie to warunki?

Umowa o pracę

Pierwszym warunkiem, jaki musi spełnić pracodawca, jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę. Inne umowy, jak na przykład umowa-zlecenie nie uprawniają do otrzymania dofinansowania PFRON. Przysługuje ono zarówno w przypadku całego, jak i części etatu. Pomoc finansowa wypłacana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Drugim warunkiem jest uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który wynosi 6%. Obowiązuje on pracodawców, którzy zatrudniają w swojej firmie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat. Jest to związane z odprowadzaniem wpłat na PFRON. Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie wynagrodzeń musi być zwolniony z owej wpłaty.

Terminowe odprowadzanie składek

Wniosek o dofinansowanie może złożyć pracodawca, który w terminie opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Brak zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nie może mieć zaległości wobec PFRON-u wyższych niż 100 zł. W takiej sytuacji zostanie wstrzymana wypłata dofinansowania. Po uregulowaniu tej zaległości decyzja o wstrzymaniu wypłaty pomocy finansowej może być cofnięta.

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie PFRON nie może przekazywać osobie niepełnosprawnej jej wynagrodzenia w gotówce. Środki muszą wpłynąć na konto bankowe takiego pracownika lub rachunek w kasie oszczędnościowej. Może być również przekazywane na adres osoby zatrudnionej przez podmiot upoważniony do doręczania pieniędzy.

Efekt zachęty

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie PFRON musi wykazać efekt zachęty. Nie dotyczy to podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Efekt zachęty pracodawca może wykazać dwiema metodami: metodą ilościową lub jakościową.

Pierwsza z nich jest, wtedy gdy pracodawca wykaże, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej spowodowało wzrost zatrudnienia ogółem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Druga metoda, czyli jakościowa jest wtedy, gdy pracodawca wykaże, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z uzupełnieniem wakatu, który powstał na skutek zwolnienia innego pracownika.

Chodzi o to, aby pracodawca uprawdopodobnił, że bez możliwości skorzystania z pomocy finansowej nie mógłby zatrudnić osoby niepełnosprawnej.

pfron dofinansowanie wynagrodzeń
PFRON dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem.

Dofinansowanie PFRON w 2023 a zwiększenie ilości miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Od 2023 do ustawy została wprowadzona zmiana, która sztywno określa kwotę dotacji z budżetu państwa. Zostanie ona przekazana do PFRON-u na realizację zadań celowych. Wyniesie ona 30% środków przeznaczonych na ten cel.  To oznacza, że PFRON otrzyma dodatkowo z budżetu państwa 403 mln 500 tys. zł, które przeznaczy na wzrost dofinansowania wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Łącznie, dotacja z budżetu państwa wyniesie 1,08 mld zł. Jest to prawie 60% dodatkowych środków, biorąc pod uwagę wcześniejsze założenia.

Aktualne stanowisko rządu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest takie, że kwota zwiększonej dotacji z budżetu państwa przyczyni się do wzrostu stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością. Jest to odpowiedź dla pracodawców, którzy postulowali, że wzrost minimalnego wynagrodzenia sprawia, że kwota dofinansowania stanowi coraz mniejszy jego udział i może być to przyczyną braku możliwości utrzymania takiego stanowiska pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń a system SODiR i kontakt z PFRON

Pracodawcy otrzymujący dofinansowanie PFRON mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną. Umożliwia to system SODiR. Jego zadaniem jest ułatwienie pracodawcom wszelkich formalności z Funduszem.

Pracodawca rejestrujący się w ewidencji PFRON otrzymuje pocztą login i hasło. Logując się w systemie, ma dostęp do wszystkich swoich poprzednich wniosków oraz może w łatwy sposób skontaktować się z PFRON.

W razie problemów możliwy kontakt z PFRON przez infolinię w dni robocze, w godzinach 9.00 17.00.

Podsumowanie – PFRON dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 2023

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz w związku z tym zwiększone obciążenia finansowe pracodawców doprowadziły do tego, że dofinansowanie PFRON w 2023 roku zostało zwiększone. Niestety nie jest ono tak wysokie, jak oczekiwaliby tego zainteresowani.

Zwiększona również została dotacja z budżetu państwa. Po wprowadzonych zmianach będzie wynosić sztywno 30% środków zaplanowanych na ten cel. Daje to dodatkowe środki dla PFRON-u, które Fundusz przeznaczy na wzrost dofinansowania dla pracodawców. Docelowo ma to przyczynić się do wzrostu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.


Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczenia z PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *