Od 1 marca 2023 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszył z kontynuacją programu dofinansowań do zakupu komputera. Zgodnie z jego aktualnymi zasadami, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, aktywną zawodowo możesz ubiegać się o dotację komputera, jego oprogramowania oraz pomocniczego sprzętu elektronicznego.   

Przedstawimy Ci procedurę ubiegania się o tę dotację w ramach programu Aktywny Samorząd. Zapoznamy z dokumentami, jakie będziesz musiał dołączyć do poprawnie wypełnionego wniosku PFRON dofinansowanie do komputera. Czytając nasz artykuł, dowiesz się również, w jaki sposób oraz gdzie i w jakiej wysokości masz możliwość wnioskować o zakup sprzętu komputerowego.  

Wnioskodawco! Zapoznaj się z naszym poradnikiem, rozwiąże on Twoje problemy, które możesz napotkać podczas zmagań z wytycznymi procedur dotacyjnych.

Aktywny Samorząd – zasady przyznawania dotacji PFRON i ich wysokość  

Realizator programu Aktywny Samorząd jasno określił zasady przyznawania dotacji na sprzęt elektroniczny oraz jego oprzyrządowanie i oprogramowanie, a także wyznaczył ich wysokość.

W roku 2023 ogólna pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowania komputera dla niepełnosprawnych wynosi 219,68 mln zł. 

Uwaga! Abyś jednak mógł otrzymać jakiekolwiek pieniądze z puli dotacyjnej, musisz posiadać wkład własny. Powinien on wynosić minimum 10 procent wartości brutto wnioskowanej pomocy. O wsparcie do zakupu komputera i jego elementów możesz się ubiegać co 5 lat, licząc od roku następnego, od daty złożonego wniosku.

pfron dofinansowanie do komputera
Wniosek do PFRON dofinansowanie do komputera dla niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania laptopa oraz innego sprzętu komputerowego w 2023 roku

Wysokość dotacji przyznawana jest ze względu na aktualne potrzeby osoby niepełnosprawnej, jak również rodzaj i stopień niepełnosprawności.

 • Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać w roku 2023 to 26 500 zł. Dedykowana jest ona osobom niewidomym i podzielona została na części o przeznaczeniu:  10 000 zł na zakup sprzętu podstawowego i 16 500 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń brajlowskich.  
 • Osoby posiadające problemy ze wzrokiem i umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą liczyć na kwotę do 10 000 zł.
 • Do 10 000 zł mogą otrzymać niepełnosprawni z dysfunkcją kończyn górnych
 • 6000 zł to wysokość dotacji dla osób głuchych i słabosłyszących ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

PFRON dofinansowanie do komputera – wniosek

Wszystkie wpływające wnioski o dofinansowanie komputera oceniane są pod względem merytorycznym w specjalnym systemie punktowym. Pomimo iż liczba punktów preferencyjnych wynosi 100, to wystarczy zaledwie 10 punktów, aby wniosek został wdrożony do procedury weryfikacyjnej. Pozostałe kryteria oceny merytorycznej określa zaangażowany ekspert.

Niestety fundusze dotacyjne programu Aktywny Samorząd w zakresie pomocy zakupu sprzętu komputerowego są ograniczone, a ich wypłacalność trwa do ich wyczerpania. Pamiętaj zatem, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Przyznawanie i wypłata dotacji następuje zgodnie z kolejnością napływu wniosków.   

Terminy obowiązujące przy składaniu wniosków   

 • Termin rozpoczęcia składania wniosków rozpoczyna się od 1 marca 2023 roku.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków wyznaczono na 31 sierpnia 2023 roku.

Jakie dokumenty złożyć w ramach dofinansowania PFRON?

 • Orzeczenie o niepełnosprawności – Kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Zaświadczenie od lekarza – zaświadczenie może być wystawione przez lekarza opieki rodzinnej lub lekarza specjalistę.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki – dokument od pracodawcy poświadczający zatrudnienie lub ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.
 • Akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka poniżej 18 roku życia.
 • Dokument uprawniający do opieki prawnej.
 • Dokument zawierający ofertę cenową przedstawioną przez sklep lub producenta wnioskowanego sprzętu.
 • Opcjonalnie opinia eksperta zaangażowanego z PFRON.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie komputera w 2023?

Aby skorzystać z programu Aktywny Samorząd i otrzymać z PFRON dofinansowanie do komputera, powinieneś złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z wcześniej wymienionymi załącznikami.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych chcąc przełamywać bariery komunikacyjne w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, umożliwia złożenie wniosku przez System Obsługi Wsparcia. Dzięki temu systemowi możesz złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. Pamiętaj jednak, że musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli prześlesz dokumenty przez system SOW, Twój wniosek otrzyma dodatkowe 10 punktów preferencyjnych.

Masz też do wyboru możliwość wnioskowania w formie osobistej, składając dokumentację w terenowym oddziale PFRON, MOPS, PCPR. Tam również otrzymasz wersję papierową potrzebnych dokumentów.  

PFRON dofinansowanie do komputera 2023 – kto z niego skorzysta?

               W ramach programu Aktywny Samorząd, ze świadczeń PFRON o dofinansowanie komputera mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, aktywne zawodowo lub uczące się. Oferta pomocy bezpośrednio kierowana jest do:

 • osób do 18-tego roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 • niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku,
 • osób z dysfunkcją narządu słuchu posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, a także z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z dysfunkcją obu kończyn górnych.
orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto nie może ubiegać się o dotację w programie Aktywny Samorząd?

Pomimo iż Fundusz oferuje tak dużą pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, nie jest on w stanie udzielić jej wszystkim zainteresowanym. Państwowy Fundusz Rehabilitacji wyraźnie określa zasady normujące możliwość wzięcia udziału w programie.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek zaległości finansowe względem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub nie spełniasz powyższych wymogów, nie możesz skorzystać z dofinansowania do zakupu komputera.

Zadania programowe Aktywnego Samorządu – zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy

Realizacja świadczeń PFRON do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania działa w obszarze: likwidacja barier uczestniczenia w społeczności informacyjnej. Kierując się względem aktualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności beneficjentów, realizator programu ustala, że możesz wnioskować o dotację komputera, szkolenia i naprawy.

Dotacja sprzętu komputerowego z PFRON-u

 Zadanie to dotyczy pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Jako uczestnik programu możesz wnioskować o dofinansowanie takiego sprzętu jak komputer stacjonarny, laptop, czy tablet.

Możesz także ubiegać się o urządzenia wspierające działanie komputera takie jak skaner, drukarka oraz zgodnie z własnymi potrzebami o sprzęt specjalistyczny typu syntezator mowy, drukarka brajlowska. Wniosek może także opiewać na oprogramowanie wspierające twoją pracę, czy naukę.

Dofinansowanie do szkoleń dla osób niepełnosprawnych

Masz prawo ubiegać się o dofinansowanie szkolenia z obsługi sprzętu nabytego w programie. Kwota takiego dofinansowania przyznawana jest zgodnie z rodzajem niepełnosprawności. Może zostać podniesiona w specjalnych sytuacjach o maksymalnie 100 procent.

Aby ubiegać się o dotację na szkolenie, należy złożyć dokumenty takie jak: kopię orzeczenia, decyzję o przyznaniu sprzętu komputerowego, poprawnie wypełniony wniosek.

Serwisowanie sprzętu w ramach Aktywnego Samorządu

W świetle obowiązujących zasad PFRON wynika, iż możesz się także ubiegać o dofinansowanie serwisowania sprzętu elektronicznego i utrzymania go w sprawności technicznej, jaki otrzymałeś w ramach wnioskowanej pomocy. Wysokość tej dotacji w 2023 roku może wynosić do 1650 zł.

Musisz jednak posiadać wkład własny w kwocie 10 procent wysokości wartości usługi serwisowania. Do złożenia wniosku będą Ci potrzebne dokumenty identyczne jak opisane powyżej. 

PFRON dofinansowanie do laptopa 2022

Ogólne zasady przyznawania dofinansowań komputera w roku 2022 nie uległy zmianie. Różnicę stanowi ogólna pula dotacyjnych środków PFRON w programie Aktywny Samorząd, która w roku 2022 wynosiła 199,57 mln zł. Jest ona mniejsza o 20,11 mln zł od kwoty w 2023 roku.

Maksymalną kwotę dofinansowania w roku 2022 mogła otrzymać osoba całkowicie niewidoma. Wsparcie wynosiło do 24 tys. zł. Było ono podzielone na części w zakresie:

 • 9000 zł na zakup sprzętu podstawowego,
 • 15 000 zł na zakup sprzętu brajlowskiego.

Dla osób z dysfunkcją wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pomoc wynosiła do 7,5 tys. zł. Osoby głuche i niewidome mogły otrzymać do 4 tys. zł, natomiast osoby z dysfunkcją kończyn górnych do 7 tys. zł.

Podsumowanie – PFRON dofinansowanie do komputera 2023

Podejmując decyzje o złożeniu wniosku w programie Aktywny Samorząd, finansowanego ze świadczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pamiętaj, aby zgodnie z przedstawioną przez nas instrukcją zgromadzić wszystkie załączniki. Wypełnij wniosek PFRON dofinansowanie do komputera. Zwróć się wcześniej także do sklepu lub producenta o przesłanie Ci oferty cenowej wybranego sprzętu. Nie zapomnij o rozmowie z pracodawcą, który powinien wystawić Ci zaświadczenie o Twojej aktywności zawodowej.

Nie zwlekaj! Złóż wniosek o dofinansowanie komputera z PFRON i ciesz się nowoczesnym sprzętem w swoim domu.


Live: Aktywny Samorząd.

16 Comments

 1. Witam mam znajoma która ma cztero kończynowa porażenie ruchowe , jak miała 3 latka wypadła z okna od tamtej pory na wózku , tera ma 17 lat i potrzebuje komputera do dalszej nauki i w przyszłości do pracy ! Proszę o informacje czy jest jakaś szansa na pomoc! Pozdrawiam

  1. Jak najbardziej osoba ucząca się z porażeniem 4 kończyn spełnia kryteria udziału w programie. Jeśli nie korzystała z dofinansowania do takiego sprzętu z PFRON w ciągu ostatnich 5 lat powinna złożyć wniosek.

 2. Dzień dobry, czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności z porażeniem połowiczym lewostronnym (całkowicie niesprawna jedna ręka) może ubiegać się o dofinansowanie do komputera? Jeśli tak to jakie maksymalne może być to dofinansowanie?

  1. Proszę zgłosić się o poradę do odpowiedniej instytucji lub prawnika. Nie udzielamy informacji w indywidualnych przypadkach. Pułapy dofinansowań do komputera z PFRON na rok 2023 zostały podane w artykule powyżej.

  1. Jeśli syn ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebuje niestandardowego wyposażenia w sprzęt komputerowy może Pan złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do komputera z PFRON.

 3. Witam.
  Czy osoba z niedosłuchem oraz niedowładem kończyn dolnych, która nie pracuje lecz studiuje również może liczyć na wzięcie udziału w programie, czy może bycie studentem już nie zalicza się jako nauka?
  Pozdrawiam.

  1. Osoba z niedosłuchem potrzebująca specjalistycznie wyposażonego sprzętu komputerowego może złożyć wniosek o dofinansowanie do komputera PFRON. Osoba ucząca się to także student.

 4. Witam. Czy dofinansowanie należy się też osobie z dysfunkcją kończyn dolnych? Stopień znaczny. Proteza nogi. Druga noga nie w pełni sprawna. Poruszająca się wyłącznie na wózku?

  1. Wytyczne PFRON związane z dofinansowaniem do komputera mówią od dysfunkcji kończyn górnych. Proszę przeanalizować swoją sytuację w odniesieniu do treści artykułu a w razie wątpliwości uzyskać szersze informacje w swoim oddziale PFRON lub PCPR.

 5. Dzięń dobry,
  Moja córeczka urodziła się z rozszczepem podniebienia miękiego i część twardego. Ma wadę gentyczną delekcję hromosomu 6. Aktualnie ma 3 lat, uczęszcza do przedszkola integrayjnego . Ma opóźniony rozwój mowy. Z dokumentów posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności na 2 lata oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego . Czy takie dofinansowanie jej się należy, aby wspierać terapię logopedyczną ?

  1. Nie udzielamy informacji dotyczących indywidualnych porad. Aby rozwiać swoje wątpliwości, proszę kontaktować się z oddziałem PFRON lub PCPR-em.

 6. Hej, tutaj Artur.
  Zdiagnozowano u mnie chorobe F.20 . Czy istnieje sposob aby ktos moglby mi pomoc w zlozeniue wnoskow , pouindtruowania mnie >

  1. Nie udzielamy w indywidualnych porad ani pomocy w składaniu wniosków. Proszę zwrócić się o pomoc w złożeniu wniosku do najbliższego PCPR lub MOPR.

 7. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub przez sow. chciałabym złożyć formę papierową ale nie mogę znaleść pdf do pobrania druku, ktoś może pomóc ?

  1. Wnioski o dofinansowanie do komputera z PFRON, do pobrania, znajdują się zwykle na stronach MOPR i PCPR oraz w siedzibach tych placówek. Po wypełnieniu druków może Pani wysłać je listownie lub złożyć osobiście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *