Dziś prowadzenie własnej firmy nie jest łatwym przedsięwzięciem. Doskonale wiedzą o tym mali i więksi przedsiębiorcy. Borykają się oni na co dzień z różnorodnymi zawiłościami prowadzenia działalności gospodarczej i kosztami z tym związanymi. Muszą dbać nie tylko o klientów, ale również o wizerunek marki i aktywność w sieci. Nierzadko przytłoczony obowiązkami przedsiębiorca nie ma już na to czasu. Dlatego zatrudnia do tych zadań nowych pracowników. W tym niepełnosprawnych.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Jaki wpływ mają schorzenia specjalne i szczególne pracowników na ulgi dla firm? Odpowiadamy w poniższym artykule „Schorzenia specjalne oraz schorzenia szczególne PFRON a ulgi dla firm”.

Co może zyskać pracodawca osób niepełnosprawnych?

Tworząc w tym celu stanowisko dla osoby z niepełnosprawnością, może zyskać nie tylko dobrze wykonaną pracę. Również może dostać wsparcie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ograniczyć w ten sposób koszty związane z wpłatą na Fundusz.

Dodatkowo zatrudniając pracownika z orzeczeniem o określonej grupie schorzeń, czyli schorzeniu specjalnym, szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy pracodawca może zwiększyć kwotę dofinansowania do wynagrodzenia.

Schorzenia szczególne PFRON traktuje zaś wyjątkowo. Pracodawca, mając pracownika z takim schorzeniem, może obniżyć wpłatę na PFRON poprzez odmienne obliczanie wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych.

schorzenia szczególne PFRON
Co dają pracodawcy schorzenia szczególne PFRON?

Schorzenie szczególne czyli jak obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Obowiązkową wpłatę do PFRON odprowadzają firmy zatrudniające od 25 pracowników w pełnym wymiarze godzin i jednocześnie nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%. Wysokość tej wpłaty to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% a faktycznym stanem ich zatrudnienia. Oznacza to, że na wysokość składki PFRON wpływa nie tylko poziom aktualnego przeciętnego wynagrodzenia, ale również ogólna liczba etatów w firmie i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dla niektórych osób prowadzących biznes wpłata PFRON może być uciążliwa i zbyt obciążająca finansowo. Zatrudniając pracownika niepełnosprawnego posiadającego schorzenie szczególne, pracodawca może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, licząc jego etat podwójnie w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem i potrójnie w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wskaźnik zatrudnienia – jak go liczyć?

Posłużmy się tu przykładem firmy, która zatrudnia 100 pracowników, aby to zobrazować. 6% to 6 etatów. Jeśli pracodawca zatrudni pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniem szczególnym to 3 etaty zapewnią mu odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, by wyeliminować z kosztów wpłatę PFRON. W przypadku znacznego stopnia wystarczą 2 etaty, aby osiągnąć wymagany wskaźnik.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych decyduje o istnieniu obowiązku wpłaty oraz o jej wysokości. Zatrudniając więc pracownika z orzeczeniem i schorzeniem szczególnie utrudniającym wykonywanie pracy, pracodawca może obniżyć kwotę składki lub całkowicie ją zredukować w zależności od ilości etatów pracowników niepełnosprawnych.

Rodzaje schorzeń szczególnych

Pozostało nam jeszcze wymienić, jakie to schorzenia szczególne pozwalają pracodawcy na obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jest to:

 • choroba Parkinsona,
 • choroba psychiczna,
 • stwardnienie rozsiane,
 • tetraplegia,
 • paraplegia,
 • hemiplegia,
 • zaburzenia słyszenia czyli osoby niesłyszące,
 • zaburzenia widzenia czyli osoby niewidome,
 • upośledzenie umysłowe,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz  osoby chore na AIDS,
 • późne powikłania cukrzycy.

Reasumując, są to zaburzenia zaliczane do grupy schorzeń szczególnie utrudniających wykonywanie pracy. Pracodawca dzięki zatrudnieniu pracownika z orzeczeniem posiadającego jedno z nich może obniżyć swój wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez podwójne lub potrójne obliczanie jego etatu.

Jak potwierdzić schorzenie szczególne u pracownika?

Dokumentując występowanie schorzenia szczególnie utrudniającego wykonywanie pracy, pracodawca w rozliczeniach z PFRON musi przedstawić zaświadczenie. Wystawia je lekarz specjalista – kandydatowi do zatrudnienia będącego osobą z niepełnosprawnością. Ze względu na to, że nie istnieje jeden szablon takiego zaświadczenia, wystarczy, że będzie ono posiadać:

 • imię i nazwisko pracownika niepełnosprawnego,
 • numer PESEL,
 • informacje, że u danej osoby występuje schorzenie szczególne,
 • podpis i pieczątka lekarza lub placówki leczniczej.

Ważne by, wystawił je lekarz specjalizujący się w  danym schorzeniu szczególnym. Nie może być to przypadkowy lekarz, czy lekarz rodzinny.

dofinansowanie wynagrodzeń PFRON
Dofinansowanie wynagrodzeń PFRON.

Schorzenia specjalne a wyższe dofinansowanie z PFRON

Celem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest głównie wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. PFRON wspiera finansowo pracodawców, którzy tworzą stanowiska z myślą o osobach z niepełnosprawnością. Wsparcie finansowe, o którym mowa, to m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymuje pracodawca, który:

 • osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% (nie dotyczy to mniejszych firm, zatrudniających poniżej 25 pracowników),
 • zatrudnia osobę niepełnosprawną na podstawie umowy o pracę,
 • rejestruje ją w ewidencji PFRON.

Ważne! Istnieje grupa schorzeń określanych jako specjalne, które pozwalają pracodawcy otrzymać wyższą kwotę tego dofinansowania.

Dofinansowanie, jakie może otrzymać firma, zatrudniając pracowników z niepełnosprawnością, ma określone kwoty dla poszczególnych stopni niepełnosprawności. Środki są wyższe im większy stopień niepełnosprawności.

Jest to:

 • 450 zł stopień lekki natomiast 1050,00 zł  stopień lekki ze schorzeniem specjalnym,
 • 1200,00 zł stopień umiarkowany, natomiast 2100,00 zł stopień umiarkowany ze schorzeniem specjalnym,
 • 1950,00 zł stopień znaczny, natomiast 3150,00 zł stopień znaczny ze schorzeniem specjalnym.

Jak widać, kwoty dofinansowania PFRON mogą pokryć znaczną część kosztów związanych z wynagrodzeniem osoby niepełnosprawnej. Warto podkreślić, że są to maksymalne kwoty możliwe do uzyskania.

Rodzaje schorzeń specjalnych

Schorzenia specjalne to 5 rodzajów zaburzeń, do których przypisane są symbole przyczyny niepełnosprawności. Zalicza się do nich:

 • epilepsję (06-E),
 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • osoby z dysfunkcją wzroku (04-O), 
 • całościowe zaburzenia rozwoju (12-C).

Jak potwierdzić występowanie schorzenia specjalnego u pracownika?

Symbole przyczyny niepełnosprawności znajdują się na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na to, że do schorzeń specjalnych przypisane są kody, to bardzo łatwo je udokumentować. Wystarczy, że pracodawca w rozliczeniach z PFRON przedstawi orzeczenie pracownika, którego zatrudnia. Na tej podstawie może ubiegać się o wyższą kwotę dofinansowania PFRON.

Podsumowanie

Pracodawca, chcąc ograniczyć koszty prowadzenia działalności i obniżyć wpłatę na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych może zatrudnić osobę niepełnosprawną. Dodatkowo, jeśli będzie ona posiadać schorzenie specjalne może ubiegać się o wyższe dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Jeśli będzie posiadać schorzenie szczególnie utrudniające wykonywanie pracy może jednocześnie obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dokumentując schorzenie specjalne, wystarczy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pracownika, które i tak musi posiadać pracodawca, ubiegając się o wsparcie finansowe z PFRON. Aby potwierdzić schorzenie szczególne, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie, które wystawia specjalista sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Musi ono zawierać dane osobowe pracownika, informacje o występowaniu schorzenia szczególnego oraz podpis i pieczątkę lekarza.


Symbole niepełnosprawności w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *