W obliczu wyzwań, z jakimi każdego dnia muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne, wsparcie państwa w zakresie równoważenia życia zawodowego i rodzinnego wydaje się niezbędne. Jak jednak znaleźć równowagę między karierą a obowiązkami rodzicielskimi, kiedy dodatkowe bariery sprawiają, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania?

Program dofinansowanie do opieki nad osobą zależną, oferowany przez PFRON w ramach Aktywnego Samorządu, może być odpowiedzią, której poszukują tysiące niepełnosprawnych rodziców w Polsce. Zapewniając dodatkowe środki na koszty opieki, program ten nie tylko odciąża ich budżety, ale również serca, dając poczucie bezpieczeństwa.

Otwiera to przed niepełnosprawnymi rodzicami nowe możliwości. Mogą skupić się na swoich karierach, rozwijając zawodowe umiejętności bez niepokoju o dobrostan swoich dzieci i udźwignięcie dodatkowych kosztów z tym związanych.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do tych środków? Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej formy wsparcia? W dalszej części artykułu przedstawiamy kompleksowy przewodnik po programie, który rzuca światło na te ważne pytania, dając nadzieję na stabilniejszą przyszłość.

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem z PFRON. Co to za program?

Dofinansowanie do opieki nad osobą zależną to wsparcie finansowe oferowane przez PFRON w ramach Aktywnego Samorządu. Skierowane ono jest do osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy w podnoszeniu kosztów opieki nad ich małoletnimi dziećmi. Program ten jest szczegółowo uregulowany i funkcjonuje w ramach Modułu I, Obszaru D Aktywnego Samorządu.

Dzięki możliwości złożenia wniosku o dodatkowe środki do Funduszu, osoby niepełnosprawne mają szansę na lepsze zorganizowanie życia zawodowego oraz prywatnego. Wsparcie to jest kluczowe dla aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie w artykule - dofinansowanie do opieki nad osobą zależną. Przedstawia dwoje dzieci w wieku szkolnym w skupieniu grających w grę planszową.

Jakie są warunki dofinansowania do opieki nad dzieckiem z PFRON?

Dofinansowanie do opieki nad osobą zależną oferowane przez PFRON jest dostępne dla aktywnych zawodowo rodziców niepełnosprawnych, którzy mają małoletnie dzieci. To wsparcie ma ułatwić podjęcie lub kontynuację pracy, redukując wydatki związane z opłatami za opiekę nad ich dzieckiem. Pomoc finansowa będzie przyznana wnioskodawcy, jeżeli jego dziecko w czasie pracy będzie przebywać w jednej z następujących form opieki:

 • żłobek,
 • przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny przy szkole,
 • opieka niani, dziennego opiekuna lub w klubie dziecięcym.

Refundacja kosztów może dotyczyć okresu do 180 dni wstecz od daty złożenia wniosku, pod warunkiem że przez cały ten czas spełnia się wymagania programu. O dofinansowanie można ubiegać się każdego roku, o ile spełnia się kryteria kwalifikacyjne do programu.

Dla kogo jest dofinansowanie do opieki z PFRON?

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar D, to te, które spełniają następujące kryteria:

 • Posiadają w orzeczeniu umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.
 • Są aktywne zawodowo, czyli zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, zatrudnione, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.
 • Są rodzicami, przedstawicielami ustawowymi lub pełnią funkcję opiekunów prawnych dziecka.
 • Potrzebują wsparcia w zapewnieniu opieki nad dzieckiem w czasie swojej aktywności zawodowej.

Kto nie dostanie dofinansowania do opieki nad dzieckiem?

Osoby, które nie spełniają choćby jednego z powyższych warunków, nie otrzymają dofinansowania do opieki nad dzieckiem. Dodatkowo odmowa przyznania wsparcia nastąpi również w przypadku osób, które mają niespłacone zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub organu realizującego program, tj. Samorządu Powiatowego.

Zobowiązania te mogą obejmować konieczność uregulowania zaległości, zwrotu wcześniej otrzymanego dofinansowania lub inne rozliczenia. Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, należy najpierw uregulować wszystkie wcześniejsze sprawy.

Procedura wnioskowania o dofinansowanie do opieki z PFRON

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem osoby niepełnosprawnej w ramach programu Aktywny Samorząd, można zrobić to:

 1. Osobiście
  Złożenie kompletu wypełnionych dokumentów do instytucji przyjmującej wnioski zgodnie z miejscem zamieszkania.
 2. Pocztą tradycyjną
  Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami można wysłać do właściwego Samorządu Powiatowego.
 3. Elektronicznie
  Wypełnienie wniosku na platformie i przesłanie wraz ze zeskanowanymi załącznikami poprzez system SOW PFRON.

Ważne jest, aby pamiętać o dołączeniu odpowiednich dokumentów. Przy składaniu wniosku elektronicznego dołączyć trzeba skany zaświadczeń i innych załączników. Natomiast składając wniosek tradycyjnie, załącza się oryginały dokumentów z wyjątkiem oświadczeń, które mogą być kopiami.

Jakie załączniki potrzebne są do wniosku o dofinansowanie z PFRON?

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Dokumenty potwierdzające opiekę prawną nad dzieckiem, jeżeli nie jest się jego rodzicem,
 • Opcjonalnie, zaświadczenie o ponoszonych kosztach z placówki opiekuńczej, której korzysta dziecko.

Miejsce złożenia wniosku o dofinansowanie opieki

Wniosek o dofinansowanie kosztów opieki nad małoletnim należy złożyć w odpowiednim Samorządzie Powiatowym, zgodnie z miejscem zamieszkania. Instytucje odpowiedzialne za realizację programu Aktywny Samorząd to przeważnie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR). To do tych jednostek należy skierować pełną dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosku.

Kiedy przyjmowane są wnioski o dofinansowanie opieki nad dzieckiem?

W ramach programu Aktywny Samorząd terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie opieki nad osobą zależną na rok 2024 zostały ustalone następująco:

 • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 1 marca 2024 r.,
 • Zakończenie przyjmowania wniosków: 31 sierpnia 2024 r.

W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności istnieje możliwość ubiegania się o przywrócenie terminu. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem po zakończeniu wyznaczonego okresu składania wniosków.

Ile dofinansowania do opieki nad dzieckiem z PFRON-u?

Kwota dofinansowania do opieki nad dzieckiem, którą można otrzymać z PFRON, jest uzależniona od oceny wniosku i decyzji instytucji realizującej program. Aby uzyskać wsparcie finansowe, konieczne będzie uzasadnienie ponoszonych kosztów opieki.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może być przyznana, wynosi 330 zł miesięcznie na każdą osobę zależną od opieki.

Program przewiduje również wymóg wkładu własnego ze strony wnioskodawcy, który powinien wynosić co najmniej 10% ogólnych kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Warto również pamiętać, że refundacja może obejmować koszty opieki, które zostały poniesione do 180 dni przed datą złożenia wniosku.

Podsumowanie artykułu: Dofinansowanie do opieki nad osobą zależną z PFRON dla rodziców z niepełnosprawnością

Program dofinansowania do opieki nad osobą zależną, oferowany przez PFRON w ramach Aktywnego Samorządu, stanowi istotne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które są aktywnymi uczestnikami rynku pracy i jednocześnie pełnią rolę opiekunów swoich dzieci. Dzięki możliwości uzyskania finansowego wsparcia do kwoty 330 zł miesięcznie na każdą osobę zależną niepełnosprawni rodzice mogą skupić się na swoim rozwoju zawodowym, mając pewność, że ich dzieci otrzymują odpowiednią opiekę. Program ten nie tylko zwiększa szanse zawodowe osób niepełnosprawnych, ale również przyczynia się do ich większej samodzielności i poczucia stabilności życiowej.

Program Aktywny Samorząd umożliwia składanie wniosków w różnych formach, co ułatwia dostęp do potrzebnego wsparcia. Terminy naboru wniosków, ustalone od 1 marca do 31 sierpnia każdego roku, oraz wymóg co najmniej 10% udziału własnego w kosztach opieki, są jasno określone, co pozwala potencjalnym beneficjentom na odpowiednie przygotowanie się do procesu aplikacyjnego.

System Obsługi Wsparcia PFRON. Sprawdź, jakie to proste!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *