Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarczych, wymagającym nie tylko intensywnej pracy fizycznej, ale również ciągłego zaangażowania i odpowiedzialności. Rolnicy, szczególnie ci z niepełnosprawnościami, mogą napotykać na specyficzne wyzwania, które utrudniają im codzienną działalność. Wymagają oni dodatkowej pomocy. Bardzo istotne jest, aby system wsparcia publicznego uwzględniał specyficzne potrzeby tej grupy, oferując im odpowiednie środki, które pomogą w zachowaniu ich aktywności zawodowej i niezależności.

Artykuł „PFRON refundacja składek KRUS” przeprowadzi Cię przez procedury ubiegania się o dofinansowanie. Zapoznasz się ze wszystkimi aspektami refundacji składek KRUS dla siebie i twojego domownika.

W Polsce pomoc dla rolników niepełnosprawnych jest realizowana między innymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dzięki możliwości uzyskania refundacji części składek ubezpieczeniowych rolnicy mogą łatwiej pokrywać koszty związane z ubezpieczeniem społecznym, co stanowi istotne udogodnienie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Tego rodzaju wsparcie nie tylko przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego rolników, ale także promuje większą inkluzję społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami w sektorze rolnym.

Dla kogo jest refundacja składek KRUS?

Refundacja składek społecznych przez PFRON jest dostępna nie tylko dla osób niepełnosprawnych mieszkających w obszarach miejskich. Wsparcie obejmuje również rolników, którzy opłacają składki na ubezpieczenie społeczne za członka rodziny z niepełnosprawnością, a także rolników z własnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od początku 2008 roku, jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i prowadzisz działalność rolniczą i posiadasz ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), masz prawo do zwrotu opłacanych składek społecznych przez PFRON.

Kto dostanie dofinansowanie do składek KRUS?

 1. Rolnicy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Mieszkający z rolnikiem i pomagający w gospodarstwie domownicy z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Domownik z orzeczeniem niepełnosprawności a refundacja składek KRUS

Będąc rolnikiem, masz możliwość ubiegania się o zwrot składek KRUS opłaconych za członka rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności. PFRON w ten sposób docenia dla rolników, którzy angażują w swoje gospodarstwa osoby niepełnosprawne, oferując im dodatkowe wsparcie finansowe. Twój domownik powinien spełniać następujące kryteria:

 • Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności musi być starsza niż 16 lat.
 • Powinna zamieszkiwać wspólnie z płatnikiem składek w jednym gospodarstwie domowym lub na terenie, lub w bliskiej odległości od jego gospodarstwa rolnego.
 • Musi być zatrudniona na stałe w gospodarstwie rolnym, ale nie na podstawie umowy o pracę.

Wszystkie warunki spełnione łącznie pozwolą Ci na uzyskanie refundacji składek społecznych od PFRON-u.

Zdjęcie w artykule PFRON refundacja składek KRUS. Widoczny mężczyzna na wózku elektrycznym obok ciągnika rolniczego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Jakie są warunki PFRON zwrotu składek KRUS?

Warunki uzyskania zwrotu składek KRUS od PFRON są jednoznacznie określone:

 1. Aby ubiegać się o refundację składek, musisz mieć ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które jest zgodne z przepisami Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
 2. W sytuacji, gdy Twój wniosek dotyczy zwrotu składek za domownika, to również on musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Terminowo powinieneś opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Opóźnienia w płatnościach nie mogą przekraczać 14 dni.
 4. Ubiegając się o refundację nie możesz mieć zaległości wobec PFRON przekraczających 100 zł.

Dodatkowo warto zauważyć, że w przypadku gdy posiadasz zaległości wobec PFRON-u, Fundusz może wstrzymać Ci wypłatę refundacji składek do momentu uregulowania należności. Decyzja Funduszu w tej sprawie jest wdrażana od dnia jej wydania.

PFRON refundacja składek KRUS. Procedura wnioskowania

Jeśli spełniasz wymagane warunki, aby ubiegać się o refundację składek KRUS przez PFRON, pierwszym krokiem jest złożenie wniosku. Proces ten rozpoczyna się od rejestracji w PFRON. Możesz się zarejestrować na dwa sposoby:

 1. Osobiście odwiedzając główną siedzibę PFRON, która znajduje się pod adresem:
  Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. Poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów pocztą na wskazany adres.

Po zarejestrowaniu się w systemie możesz już złożyć wniosek o refundację składek, dołączając do niego wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.

Załączniki do wniosku o zwrot składek KRUS

Aby dopełnić formalności związanych z wnioskiem o zwrot składek KRUS, przygotuj i prześlij następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek Wn-U-A,
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL lub NIP,
 3. Formularz INF-O-PdR,
 4. Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 5. Kopię dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Dokumenty te możesz złożyć zarówno pocztą, jak i elektronicznie. Co do zasady, kwartalne wnioski składaj używając formularza Wn-U-A oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PdR).

Terminy składania wniosków o refundację składek KRUS

Ponieważ w składki KRUS opłacasz kwartalnie, w takich odstępach czasu będziesz wnioskował o refundację ich kosztów.

Pamiętaj
Termin składania kwartalnych wniosków upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym minął termin opłacenia składek za dany kwartał.

Na przykład, jeśli termin opłacenia składek za pierwszy kwartał (styczeń-marzec) mija 31 stycznia, to wniosek o refundację można złożyć do 28 lutego.

Wysokość refundacji składek KRUS z PFRON

Wysokość refundacji składek KRUS z PFRON jest uzależniona od kwoty składek wykazanych w decyzji lub innym dokumencie potwierdzającym podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeżeli będąc rolnikiem, równocześnie prowadzisz działalność pozarolniczą, co skutkuje opłacaniem wyższych składek, możesz ubiegać się o ich pełen zwrot. W takim przypadku musisz dostarczyć do PFRON-u decyzję Prezesa KRUS, która potwierdza podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz fakt opłacania podwójnych składek emerytalno-rentowych.

Pamiętaj
Zwrot składek jest możliwy tylko w sytuacji, gdy płatnik składek reguluje swoje należności terminowo, z dopuszczalnym opóźnieniem nieprzekraczającym 14 dni.

KRUS ulgi dla niepełnosprawnych z PFRON. Co podlega refundacji?

PFRON nie oferuje Ci refundacji wszystkich składek opłacanych w KRUS. Dostaniesz zwrot wybranych rodzajów składek, które obejmują:

 • składki wypadkowe,
 • składki macierzyńskie,
 • składki emerytalno-rentowe,
 • składki chorobowe.

Składki zdrowotne finansowane ze środków publicznych nie są objęte możliwością refundacji przez PFRON.

Podsumowanie artykułu: PFRON refundacja składek KRUS

Ubezpieczenie społeczne dla rolników stanowi kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego tej grupy zawodowej. W Polsce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oferuje rolnikom szeroki zakres ubezpieczeń, w tym emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne, a także macierzyńskie. Dla rolników z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz tych, którzy opłacają składki za niepełnosprawnych domowników, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w postaci refundacji składek KRUS od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które ma na celu częściowe pokrycie kosztów poniesionych na ubezpieczenie.

Nie wszystkie rodzaje składek kwalifikują się do refundacji przez PFRON. Zwrotowi podlegają głównie składki wypadkowe, macierzyńskie, emerytalno-rentowe oraz chorobowe.

Na koniec, warto podkreślić, że terminowe regulowanie składek oraz dokładne śledzenie przepisów i możliwości oferowanych przez PFRON to kluczowe aspekty dla rolników dążących do optymalizacji kosztów prowadzenia swojego gospodarstwa. Dzięki zrozumieniu, które składki podlegają refundacji, rolnicy mogą lepiej planować swoje finanse i wykorzystywać dostępne formy wsparcia, aby zapewnić sobie oraz swoim rodzinom większe bezpieczeństwo ekonomiczne.

Refundacja składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *