Stojąc przed nieoczekiwanym wezwaniem o zwrot dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, możesz poczuć się jak bohater thrillera prawnego. Nagle, z dnia na dzień, Twoje przedsiębiorstwo zostaje postawione w sytuacji, która wymaga nie tylko zrozumienia skomplikowanych zawiłości prawnych, ale także szybkiego i skutecznego działania. Wezwanie to nie jest zwykłym pismem — to zapowiedź możliwych poważnych konsekwencji finansowych i prawnych, które mogą znacząco wpłynąć na stabilność Twojej firmy. Jak więc radzić sobie z tą niepewnością? Co robić, gdy PFRON występuje z roszczeniem o zwrot środków, które były dla Twojej firmy znaczącym wsparciem w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Artykuł „Wezwanie o zwrot dofinansowań PFRON i co dalej? Poradnik Pracodawcy” to twoja mapa przez labirynt procedur i rozwiązań prawnych, które mogą okazać się kluczowe w obronie interesów Twojej firmy. To więcej niż poradnik — to strategiczny przewodnik, który ujawnia, jakie kroki należy podjąć, by odpowiedzieć na wezwanie. Odkryjesz nie tylko formalne podstawy żądania zwrotu przez PFRON, ale także sposoby na skuteczne negocjacje i potencjalne umorzenie lub rozłożenie na raty zwrotu nienależnie uzyskanych środków.

Dlaczego Fundusz wzywa o zwrot dofinansowań PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zażądać od Ciebie zwrotu otrzymanego dofinansowania na pensje pracowników niepełnosprawnych. Taka sytuacja może wystąpić, gdy inspekcje przeprowadzone przez uprawnione instytucje ujawnią nieprawidłowości w wykorzystaniu przydzielonych środków. Jeśli kontrola wykaże błędy w danych dostarczonych przez pracodawców lub inne rozbieżności, Fundusz może domagać się od Ciebie zwrotu wypłaconych pieniędzy, wraz z odsetkami.

Z wezwania o zwrot dofinansowań PFRON dowiesz się o:

 • stwierdzonych błędach,
 • rodzajach niezgodności,
 • potrzebie wprowadzenia poprawek w systemie SODiR,
 • oraz o kwocie do zwrotu, obejmującej zarówno główną sumę, jak i odsetki naliczone od momentu przyznania wsparcia finansowego do dnia jego zwrotu.
Zdjęcie w artykule - zwrot dofinansowań pfron. Obrazek przedstawia układ polskich banknotów rozłożonych na biurku, z elementami biurowymi takimi jak długopis i klawiatura w tle. Na pierwszym planie widoczne są banknoty o różnych nominałach, wśród których dominują banknoty o wartości 500 zł. Na środku obrazu znajduje się biały napis na czerwono-zielonym logo, zawierający słowa „zwrot dofinansowań PFRON”. Całość może wywoływać skojarzenia z oficjalnością i decyzją zwrotu, a także z konkretnymi działaniami finansowymi związanymi z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Polsce.

Jakie są podstawy do wyzwania o zwrot dofinansowań PFRON?

Podstawowym motywem, dla którego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może zażądać od Ciebie zwrotu przyznanych środków, jest opóźnienie w pokryciu kosztów wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych. Do tych kosztów zalicza się: całkowite wynagrodzenie brutto, wszelkie premie oraz dodatki, obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przedpłaty na podatek dochodowy od pensji pracownika.

Warto podkreślić, że składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie wchodzą w skład kosztów płacowych uwzględnianych przy obliczaniu dofinansowania.

Sprawdź wykaz przyczyn, kiedy Fundusz może wezwać Cię o zwrot dofinansowań PFRON:

 • Wszelkie nieprawidłowości związane z kosztami wynagrodzeń pracowniczych.
 • Nieaktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pracowników.
 • Błędnie wykazany efekt zachęty. Tę przesłankę do dofinansowania bada się odrębnie dla każdej firmy i jej pracowników nie uwzględniając powiązań między spółkami.
 • Zaległości finansowe względem PFRON przekraczające 100 zł.
 • Finansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.
 • Płacenie wynagrodzeń bezpośrednio do ręki pracownika z ominięciem systemu bankowego.
 • Ubieganie się o dofinansowanie na wypłatę emeryta z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 • Składanie wniosku o dofinansowanie przed terminem wypłaty pensji.

Co oznacza nieterminowe odprowadzanie składek w przypadku zwrotu dofinansowań PFRON?

Na mocy Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie jest nienależne, jeśli pracodawca nie reguluje miesięcznych kosztów płacy w wyznaczonym czasie. Obowiązującego terminu w opłacaniu składek ZUS nie możesz przekroczyć powyżej 14 dni. Wyjątkowo możesz przekroczyć termin, jeżeli wartość nieopłaconych składek będzie stanowiła nie więcej niż 2% deklarowanej kwoty w danym okresie sprawozdawczym.

Kiedy uregulujesz zobowiązania w terminie do 14 dni, będzie to skutkowało tylko naliczeniem odsetek, ale zachowasz prawo do dofinansowania.

Pamiętaj
PFRON korzysta z prawa do dostępu do danych w ZUS i ma możliwość sprawdzenia, czy składki od przeprowadzałeś na czas w okresie do 10 lat.

Procedury zwrotu dofinansowania od PFRON

Fundusz zainicjuje procedurę względem Twojej firmy przez wysłanie wezwania o zwrot dofinansowań PFRON. Poinformuje Cię o kwocie do zwrotu oraz o podstawie prawnej tego żądania. Od momentu otrzymania wezwania masz trzy miesiące na uregulowanie należności.

W tym trzymiesięcznym okresie możesz dostarczyć do PFRON pisemne wyjaśnienia i dokumentację, które mogą podważyć ustalenia Funduszu. Jeśli w tym czasie nie zwrócisz środków ani nie przedstawisz odpowiedzi na wezwanie, PFRON przystępuje do rozpoczęcia postępowania administracyjnego. W jego ramach otrzymasz szansę na zapoznanie się z zebranymi przez Fundusz materiałami dowodowymi oraz na przedstawienie własnych argumentów i dowodów, które mogą przyczynić się do zmniejszenia żądanej kwoty zwrotu lub wykazania przez Ciebie braku nieprawidłowości.

Zakończenie tego postępowania przybierze formę pisemnej decyzji dotyczącej zwrotu środków. Od tej decyzji będziesz miał możliwość odwołania się w następujący sposób:

 1. Możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu PFRON w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
 2. Masz prawo wnieść skargę do Sądu przez Prezesa Zarządu PFRON w ciągu 30 dni od daty decyzji.

Jeżeli nie odwołasz się, decyzja o zwrot dofinansowań PFRON stanie się prawomocna i definitywna.

Czy PFRON umorzy lub rozłoży na raty zwrot dofinansowania z PFRON?

Nawet jeżeli obawiasz się konieczności zwrotu całości otrzymanego dofinansowania z PFRON, nie staraj się o rozłożenie zobowiązania na raty przed czasem, gdyż otrzymasz decyzję negatywną. Zastosuj się do procedur i prawidłowej kolejności danych czynności.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zmianami), wprowadzono artykuł 49f, który oferuje pracodawcom dwa wyjścia:

 1. Całkowite lub częściowe umorzenie odsetek od nieprawidłowo otrzymanych dofinansowań, pod warunkiem że główna kwota długu zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania do zapłaty, lub po wykazaniu okoliczności, które doprowadziły do konieczności zwrotu.
 2. Możliwość rozłożenia zwrotu dofinansowania na raty lub odroczenie terminu spłaty.

Z tych opcji możesz skorzystać tylko raz, a całkowity okres spłaty nie może przekroczyć 10 lat. PFRON stosuje rygorystyczne reguły, zgodnie z którymi, jeżeli złamiesz umowę i dojdzie do opóźnienia w spłacie jakiejkolwiek z rat, zostanie ona anulowana, a zobowiązanie stanie się natychmiast wymagalne w pełnej wysokości.

Kiedy nastąpi rozłożenie zwrotu dofinansowania na raty?

Aby PFRON zgodził się na rozłożenie zwrotu dofinansowania na raty, koniecznie musisz wykazać, że taka decyzja jest uzasadniona ważnym interesem przedsiębiorstwa, interesem publicznym, względami społecznymi, gospodarczymi lub innymi istotnymi powodami. Musisz oczywiście dostarczyć też odpowiednie dokumenty potwierdzające te przyczyny.

Ważne jest, aby przedstawiona przez Ciebie sytuacja ekonomiczna firmy nie była postrzegana jako „trudna sytuacja” zdefiniowana w Ustawie o Rehabilitacji, ponieważ może to prowadzić do zawieszenia obecnych dofinansowań do wynagrodzeń.

Jeśli PFRON odrzuci Twój wniosek o rozłożenie zwrotu na raty z powodu braku odpowiedniej decyzji o zwrocie, możesz złożyć wniosek ponownie, lecz tylko po otrzymaniu ostatecznej decyzji określającej dokładną kwotę do zwrotu.

Jak dokonać zwrotu dofinansowania do PFRON?

Środki, które uzyskałeś z dofinansowania PFRON nienależnie oraz naliczone odsetki powinieneś zwrócić na konto Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Numer konta, na który powinieneś zrobić przelew zwrotu, to 66 1130 1017 0019 9361 9020 0041. W tytule przelewu konieczne jest dokładne wskazanie:

 • numeru sprawy PFRON,
 • okresu, za który realizowany jest zwrot według systemu SODiR,
 • oraz numerów not odsetkowych.

Przed wykonaniem przelewu zwrotnego wyślij odpowiednio skorygowany wniosek do Funduszu dotyczący okresu sprawozdawczego, którego zwrot dotyczy.

Jak wyliczyć odsetki do zwrotu dofinansowania wynagrodzeń?

Do wyliczenia odsetek od nieprawidłowo pobranego dofinansowania PFRON powinieneś zastosować taki sam sposób obliczeń jak w przypadku odsetek za zaległości podatkowe. Proces ten obejmuje okres czasu od momentu otrzymania środków do dnia ich zwrotu.

Jeśli zdecydujesz się wystąpić z wnioskiem o umorzenie odsetek i otrzymasz w tej sprawie pozytywną odpowiedź, to odsetki będą naliczone tylko do dnia, w którym zostanie wydana decyzja o umorzeniu. Od tego dnia odsetki nie będą już dłużej naliczane, co może zmniejszyć łączną sumę do zapłaty.

Przedawnienie roszczeń o zwrot dofinansowania z PFRON

PFRON traci prawo do żądania zwrotu nienależnie wypłaconych środków po upływie 5 lat. Za właściwy termin, który rozpoczyna bieg przedawnienia, przyjmij ostatni dzień okresu sprawozdawczego, czyli miesiąc, w którym zatrudniony był pracownik niepełnosprawny i było pobrane na niego dofinansowanie.

W praktyce oznacza to, że w 2021 roku PFRON nie ma prawnego uzasadnienia do żądania zwrotu środków otrzymanych w 2009 roku. Mimo to zdarza się, że Fundusz wysyła wezwania do zwrotu za okresy, które już się przedawniły. W takiej sytuacji odwołaj się od decyzji PFRON, powołując się na fakt przedawnienia.

Postępowanie administracyjne a przedawnienie roszczeń PFRON

Zgodnie z obowiązującym prawem, termin, w którym PFRON może dochodzić zwrotu nienależnie wypłaconych środków, wynosi 5 lat.

Pamiętaj, że ani rozpoczęcie postępowania, ani wydanie decyzji przez PFRON, nie przerywają biegu przedawnienia. To oznacza, że mimo trwającego postępowania, jeżeli upłynęło już 5 lat od momentu, kiedy zobowiązanie się pojawiło, PFRON nie może już legalnie żądać od Ciebie jego zwrotu.

Podsumowanie artykułu: Wezwanie o zwrot dofinansowań PFRON i co dalej? Poradnik Pracodawcy

Podkreślamy, jak istotne jest przestrzeganie ustalonych terminów w kontekście dofinansowań z PFRON. Nieprzestrzeganie terminów wpłat składek i innych zobowiązań może prowadzić do sytuacji, w której będziesz zmuszony zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami. W przypadku wystąpienia błędów, które mogą prowadzić do żądania zwrotu przez PFRON, powinieneś być również gotowy do przedstawienia odpowiednich wyjaśnień oraz dokumentacji, które mogą wesprzeć Twoje stanowisko i potencjalnie obniżyć żądaną kwotę zwrotu.

Przedawnienie roszczeń o zwrot dofinansowania jest kolejnym kluczowym aspektem, który wymaga uwagi. Zrozumienie, że postępowania administracyjne nie przerywają biegu przedawnienia, umożliwia Ci lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z potencjalnymi roszczeniami. Odpowiednia strategia i skuteczne wykorzystanie zasad przedawnienia mogą ochronić Twoją firmę przed nieoczekiwanymi obciążeniami finansowymi i utrzymać jej stabilność finansową.

PFRON: dofinansowanie do wynagrodzenia – będzie wzrost? (Tłumaczenie na Język Migowy – PJM).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *