Czy wiesz, że ruszają 3 programy mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych? Będą one działać pod wspólną nazwą: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Dotacja na mieszkania dla niepełnosprawnych ma na celu zwiększenie mobilności i aktywności osób z dysfunkcjami w społeczeństwie. O uruchomieniu trzech nowych programów mieszkaniowych dla niepełnosprawnych poinformował Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Podczas briefingu prasowego wskazał, że ogłasza uruchomienie trzech nowych programów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami. Będą one funkcjonować pod wspólną nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”. Kolejne programy to: Wspomagane społeczności mieszkaniowe, Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Paweł Wdówik jest przekonany, że dzięki temu realnie poprawi się jakość życia osób z niepełnosprawnościami. Dostępne mieszkania zagwarantują im większą samodzielność.

Wiceminister przedstawił już 20 kwietnia 2022 zarys 3 projektów mieszkaniowych Radzie Nadzorczej PFRON. Podczas posiedzenia 27 kwietnia programy zostały przyjęte w całości. Ich łączny budżet finansowy jest przewidziany na 600 mln zł.

mieszkania dla niepełnosprawnych
Program S-A-M, czyli mieszkania dla niepełnosprawnych.

Projekt S-A-M – czyli mieszkania dla niepełnosprawnych

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to wspólna nazwa dla trzech programów mieszkaniowych:

Na czym opierają się wymienione programy mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych oraz kto i kiedy może otrzymać pomoc?

Na czym polega program mieszkaniowy: Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe?

Głównym zadaniem programu jest zapewnienie miejsc zamieszkania osobom z najcięższymi rodzajami niepełnosprawności. Pomoc kierowana jest do tych , którzy  potrzebują wsparcia ze strony innych nawet przez całą dobę. W ramach programu powstaną Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, które będą składać się z kilku osobnych zespołów mieszkalnych. Będą one liczyć od dwóch do sześciu mieszkańców. Ich celem będzie zapewnienie niezależności i podmiotowości dla osób niepełnosprawnych w zakresie stylu życia i czynności dnia codziennego.

W ramach realizacji programu: Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe zaplanowano utworzenie 50 domów tzw. WSM-ów, które mają zagwarantować zamieszkanie 600 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ich powstanie ma zapewnić niezależność, ochronę godności oraz adekwatne do potrzeb osób niepełnosprawnych wsparcie Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej.

Jak mówił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Wdówik: „Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe mają jednocześnie umożliwiać zakwaterowanie i świadczenie całodobowych usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb ich mieszkańców”.

Realizacja programu: Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe będzie odbywać się w latach 2022 do 2025. Organem prowadzącym będą organizacje pozarządowe.

Uwaga. Składanie wniosków w celu uzyskania wsparcia programu mieszkaniowego w pierwszym naborze możliwe będzie od 10 czerwca do 29 lipca 2022. Listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Zarząd PFRON ogłosi 20 września br. Zawieranie umów odbywać się będzie do 31 grudnia 2023 lub do  wyczerpania przewidzianego budżetu. Wynosi on 300 mln złotych. Realizatorem będą oddziały PFRON.

Przyjęto, że z pomocy skorzysta ponad 4000 osób, a okres trwałości projektu będzie wynosić co najmniej 10 lat licząc od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Na czym polega program: Mieszkanie dla absolwenta?

Zadaniem programu jest wsparcie młodych osób niepełnosprawnych, które dopiero rozpoczynają swoje samodzielne i niezależne życie. Ukończyły studia wyższe lub naukę w innej szkole i chcą znaleźć pracę.

Program odnosi się do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Kierowany jest do pełnoletnich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w ciągu ostatnich trzech lat ukończyły naukę i chcą podjąć pracę, a nie mogą z uwagi na miejsce zamieszkania.

Wsparcie programu: Mieszkanie dla absolwenta, polegać będzie na udzieleniu dofinansowania do wynajmu mieszkania. Jego wysokość zależeć będzie od: lokalizacji tego mieszkania oraz rodzaju niepełnosprawności beneficjenta. Osoby poruszające się na wózkach otrzymają wyższe dofinansowanie ze względu na potrzebę mieszkania w budynku bez barier architektonicznych.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla osób niepełnosprawnych będzie udzielane przez okres 36 miesięcy. Co istotne, wsparcie finansowe będzie miało charakter degresywny. Oznacza to, że w pierwszym roku będzie wynosić 100%, w drugim natomiast 70%, a w trzecim 40%. Realizatorem programu będą samorządy powiatowe, właściwe ze względu zamieszkania beneficjenta.

Uwaga. Składanie wniosków możliwe będzie po zakończeniu obecnego roku szkolnego, aby w ten sposób umożliwić szanse na udział w programie tegorocznym absolwentom. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2022-2026. Umowy zawierane będą do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania budżetu finansowego.

Kwota jaką rząd planuje przeznaczyć na realizację programu to 150 mln zł. Przewidziano, że z pomocy skorzysta około 2500 absolwentów z niepełnosprawnościami.

bariery architektoniczne
Bariery architektoniczne – utrudniają wyjście z domu.

Na czym polega program: Dostępne mieszkanie?

Zadaniem programu „Mieszkanie dostępne” jest przede wszystkim likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Pomoc polegać będzie na umożliwieniu zamiany dotychczasowego mieszkania osobom niepełnosprawnym, które są w nim zamknięte i nie mogą z niego wyjść, ze względu na istniejące bariery architektoniczne.

Przykładowo osoba porusza się na wózku i mieszka na piętrze w bloku bez windy. W ramach programu taka osoba będzie mogła otrzymać dofinansowanie zamiany mieszkania na takie, które będzie pozbawione barier architektonicznych. Mieszkanie na parterze lub w bloku z windą, umożliwi osobie niepełnosprawnej pokonanie schodów i wyjście z domu.

Wysokość dofinansowania to równowartość ceny 15 metrów kwadratowych dla mieszkania nie posiadającego barier architektonicznych, czyli  kwota około 100000 zł. Program będzie realizowany przez samorządy powiatowe, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania beneficjenta.

Realizacja obejmie lata 2022-2025. Umowy zawierane będą do 31 grudnia 2024 lub do wyczerpania budżetu. Na ten cel przeznaczono 150 mln zł. Przewidziano, że z pomocy skorzysta około 1000 osób.

Uwaga. Składanie wniosków możliwe będzie po zakończeniu obecnego roku szkolnego i będzie on równoległy do terminu dla programu: Mieszkanie dla absolwenta.

Mieszkania dla osób niepełnosprawnych – podsumowanie artykułu

Uruchomione zostały 3 nowe programy mieszkaniowe w ramach projektu: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, z których skorzystają osoby niepełnosprawne. Ich przewidywany koszt wyniesie 600 mln zł.

Pomoc kierowana jest do najbardziej potrzebujących. Uzyskają ją:

  • osoby z najcięższą formą niepełnosprawności, potrzebujące opieki innych nawet całą dobę. Dla nich dedykowany jest program: Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. W ramach programu  utworzone zostaną Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, które  będą składać się z kilku osobnych zespołów mieszkalnych liczących od dwóch do sześciu mieszkańców. Ich zadaniem będzie zapewnienie beneficjentom ochrony, niezależności oraz wymaganego wsparcia. Zaplanowane jest utworzenie 50 domów tzw. WSM-ów, które mają zagwarantować zamieszkanie 600 osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • absolwenci szkół, którzy po ukończeniu nauki chcą znaleźć i podjąć pracę. Dla nich dedykowany jest program: Mieszkanie dla absolwenta. Pozwoli on na uzyskanie dofinansowania do wynajmu mieszkania przez okres trzech lat. Co istotne, pomoc finansowa będzie miała charakter degresywny czyli będzie maleć z każdym kolejnym rokiem. Wysokość będzie zależna od lokalizacji mieszkania oraz od niepełnosprawności uczestnika programu. Na wyższe będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, ze względu na konieczność wynajmu mieszkania w miejscu bez barier architektonicznych.
  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, poruszające się na wózkach inwalidzkich, które są uwięzione w swoim mieszkaniu i nie mają możliwości wyjścia z niego ze względu na istniejące bariery architektoniczne. Dla nich dedykowany jest program: Dostępne mieszkanie. Pozwoli on na uzyskanie dofinansowania na wymianę dotychczasowego mieszkania. Kwota pomocy finansowej, w tym przypadku, będzie równoważna aktualnej ceny 15 metrów kwadratowych mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Składanie wniosków do programu: Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe  jest już możliwe. Szczegółowe informacje i wnioski na stronach PFRON.


„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” tłumaczenie w języku migowym dla niesłyszących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *