Niepełnosprawni użytkownicy manualnych wózków inwalidzkich często napotykają trudności w poruszaniu się, szczególnie w miejscach, gdzie teren jest wymagający i pełen barier. W takich momentach niezbędne staje się im dodatkowe wsparcie, które umożliwi im pokonanie dłuższych dystansów i przeszkód napotykanych na nawierzchni. Rozwiązaniem takich trudnych sytuacji może być elektryczna przystawka do wózka ręcznego.

Poniższy artykuł: „Dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka od A do Z”, odpowie na Twoje pytania, jak pozyskać fundusze na zakup potrzebnego sprzętu i jak wygląda procedura wnioskowania do PFRON.

Jakiego programu PFRON można otrzymać dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka ręcznego?

Dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka ręcznego oferowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Możliwość sfinansowania zakupu tego typu sprzętu zapewnia program „Aktywny Samorząd”.

Swój wniosek o dofinansowanie omawianego urządzenia możesz złożyć, jeśli napotykasz na przeszkody, który ograniczają wskutek niepełnosprawności ruchowej Twoje możliwości społeczne i zawodowe. Program przewiduje eliminację takich barier. Ich likwidacji dotyczy Moduł I, Obszar C, Zadanie 5 – wsparcie w zakupie skutera dla niepełnosprawnych lub elektrycznego oprzyrządowania do wózka ręcznego.

Kto może używać przystawki do wózka inwalidzkiego?

Elektryczna przystawka do wózka inwalidzkiego jest urządzeniem, które znajdzie zastosowanie poza przestrzenią Twojego mieszkania czy domu. Pozwala ona na przekształcenie Twojego manualnego wózka inwalidzkiego w skuter, eliminując konieczność przesiadania się. Oznacza to, że odczujesz znaczną ulgę dla swoich rąk podczas manewrowania na zewnątrz, zwłaszcza przy hamowaniu i pokonywaniu nierówności terenu. Korzystając z takiej przystawki, zyskujesz na mobilności: usprawniasz swoją zdolność do samodzielnego poruszania się i redukujesz czas potrzebny na pokonanie długich dystansów.

Warto, abyś pamiętał, że elektryczną przystawkę do wózka inwalidzkiego możesz używać, jeżeli Twoje ręce nie są zupełnie bezwładne i potrafisz sprawnie manewrować kierownicą.

Zdjęcie w artykule - dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka. Widoczna kobieta siedząca na w wózku inwalidzkim z dopiętą do niego przystawką elektryczną. W tle zieleń drzew i krzewów.

Kto otrzyma dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka ręcznego?

Aby ubiegać się o dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka ręcznego, niezbędne jest, by z punktu widzenia Twojej niepełnosprawności był Ci potrzebny taki sprzęt do pokonywania dystansów i przeszkód terenowych. Aby otrzymać pomoc finansową, musisz spełnić określone wymogi programu „Aktywny Samorząd”. Wraz z wnioskiem trzeba, abyś dołączył dokumenty potwierdzające Twoje potrzeby:

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie niepełnosprawności w przypadku nieletniego.
 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzającego, że użytkowanie przez Ciebie elektrycznego oprzyrządowania do manualnego wózka inwalidzkiego jest wskazane.

Dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka jest możliwe niezależnie od wieku wnioskodawcy. Jednak osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, muszą być aktywne zawodowo lub angażować się w działalność społeczną, jako wolontariusz.

Kto nie kwalifikuje się do otrzymania wsparcia na elektryczną przystawkę do wózka?

W ramach programu „Aktywny Samorząd” oferującego dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka istnieją okoliczności, które mogą skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Do takich sytuacji dojdzie, nawet jeśli spełniasz wszystkie wymogi kwalifikacyjne, lecz posiadasz:

 • zaległości finansowe względem instytucji realizującej program, takiej jak samorząd (PCPR, MOPR),
 • zaległe zobowiązania wobec PFRON.

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że uregulowałeś wszystkie należności powstałe z tytułu wcześniej otrzymanego wsparcia.

Jak często można dostać dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego?

Zasady programu „Aktywny Samorząd” określają, że ubiegać się o dofinansowanie na zakup elektrycznej przystawki do wózka inwalidzkiego możesz co 3 lata. Okres ten liczy się od roku następującego po roku, w którym otrzymałeś wsparcie finansowe w ramach tego samego zadania. Wyjątkowo, możesz złożyć wniosek o pomoc finansową wcześniej w dwóch przypadkach:

 1. Gdy Twoje zdrowie uległo pogorszeniu lub nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu fizycznym na tyle poważne, że nie jesteś w stanie używać urządzenia, na które wcześniej otrzymałeś dotację.
 2. Jeśli sprzęt, na który otrzymałeś wcześniej dofinansowanie, został utracony lub zniszczony do tego stopnia, że jego dalsze bezpieczne użytkowanie lub naprawa są niemożliwe.

Jak uzyskać dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka inwalidzkiego?

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON na elektryczną przystawkę do manualnego wózka inwalidzkiego, złóż odpowiedni wniosek w lokalnej jednostce samorządowej — PCPR lub MOPR.

Możesz to zrobić, odwiedzając instytucję osobiście, przesyłając wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami pocztą tradycyjną, bądź korzystając z systemu SOW PFRON.

Dokumenty wymagane przy wnioskowaniu o dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka

Złożenie niezbędnych dokumentów to warunek, aby Twój wniosek o dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka od PFRON-u został pozytywnie rozpatrzony. Potwierdź swoją niepełnosprawność oraz potrzebę posiadania tego urządzenia i do wypełnionego wniosku dołącz:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku niepełnoletnich — orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 2. Zgodę lekarza specjalisty na korzystanie z przystawki elektrycznej,
 3. Opcjonalnie
  – akt urodzenia dziecka (dla niepełnoletnich) lub dokument potwierdzający opiekę prawną (dla osób ubezwłasnowolnionych),
  – fakturę proforma lub ofertę cenową przystawki,
  – opinię eksperta potwierdzającą potrzebę korzystania przez Ciebie z przystawki,
  – zaświadczenie o pracy lub aktywnym udziale w wolontariacie przez co najmniej 6 miesięcy, jeśli jesteś po wieku aktywności zawodowej.

Przy składaniu wniosku elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW dołącz skany wymaganych dokumentów. Przy składaniu wniosku w formie papierowej, dołącz kopie dokumentów oraz oryginały oświadczeń.

W jakim terminie złożyć wniosek o dofinansowanie przystawki elektrycznej do wózka?

W programie „Aktywny Samorząd” w roku 2024 wnioski przyjmowane są według harmonogramu:

 • Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 1 marca 2024 roku,
 • Zakończenie przyjmowania wniosków: 31 sierpnia 2024 roku.

Kwota dofinansowania do przystawki wózka inwalidzkiego

Składając wniosek o dofinansowanie przystawki do wózka inwalidzkiego, możesz oczekiwać na dotację pokrywającą aż do 90% jej wartości. PFRON określił, że maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać, to 8250 zł.

Musisz jednak pamiętać, że Twój wkład własny w koszty zakupu nie może być niższy niż 10% brutto ceny przystawki.

Podsumowanie

Program „Aktywny Samorząd” zapewnia wsparcie finansowe na zakup elektrycznej przystawki do manualnego wózka inwalidzkiego. Możliwa do uzyskania kwota wsparcia to do 8250 zł, co stanowi maksymalnie 90% wartości brutto zakupionego oprzyrządowania elektrycznego. O dofinansowanie można co 3 lata. Jednakże, w szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenie tego okresu.

Aby skorzystać z pomocy, konieczne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do wybranego samorządu powiatowego – możesz to zrobić osobiście, wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną lub korzystając z systemu elektronicznej obsługi wnioskodawców SOW PFRON. Okres na składanie aplikacji wyznaczono od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku.

Jak złożyć wniosek na wózek elektryczny/skuter/napęd z programu Aktywny Samorząd – poradnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *